fbpx

Bendrosios nuostatos ir taisyklės

Bendrosios nuostatos

Sportiniai.lt (toliau – sportiniai.lt) valdo internete prieinamas duomenų bazes, kuriose skelbimus automobilių sporto srityje talpina bet kuris fizinis ar juridinis asmuo ar bendrija (toliau – naudotojas).

Sportiniai.lt pateikia tik techninius informacijos (skelbimo) perdavimo reikalavimus. Sportiniai.lt neturi jokios įtakos skelbimo turiniui.

Sportiniai.lt nedalyvauja pardavėjo ir būsimo pirkėjo ar pirkėjo santykiuose kaip tarpininkas, kaip šalis ar kaip šalies atstovas.

Sutartys, kurios buvo inicijuotos dėl skelbimo, įdėto per sportiniai.lt, yra sudaromos ir įvykdomos nedalyvaujant paslaugų teikėjui.

Sportiniai.lt paslaugos

Paslaugų teikėjas nemokamai pateikia įvesties formą skelbimams. Jis taip pat suaktyvina skelbimus ir suteikia galimybę juos pasiekti internetu.

Skelbimo įgalinimas/patvirtinimas priklauso nuo sportiniai.lt. Naudotojas neturi teisinių reikalavimų dėl paslaugų gautų iš sportiniai.lt

Sportiniai.lt pasilieka teisę nesuteikti/ nutraukti siūlomas paslaugas nenurodydamas priežasčių arba laikinai apriboti skelbimų įvesties parinktis ir paiešką, ypač jei tai būtina atsižvelgiant į serverio saugumą ar vientisumą, arba atlikti priežiūros darbus 

Paslaugų naudojimas yra pačio naudotojo atsakomybė.

Skelbimų turinys, skelbimų pašalinimas

Skelbimai dedami naudotojui iš anksto užsiregistravus.

Naudotojas gauna vartotojo vardą (dalyvio nurodytą el. Pašto adresą) ir slaptažodį, kad patalpintų, pakeistų ar ištrintų skelbimą. Naudotojas įsipareigoja laikyti slaptažodį įslaptintą ir neleisti jo pasiekti tretiesiems asmenims

Naudotojas įsipareigoja pateikti išsamią ir teisingą informaciją apie skelbimo turinį.

Naudotojas įsipareigoja skelbti tik aktualius pateiktai kategorijojai skelbimus, o ne tą patį skelbimą skelbti kelis kartus skirtingose ​​kategorijose.

Viename skelbime gali būti nurodytas tik vienas automobilis, detalė ar kitas parduodamas daiktas.

Klasifikuotame skyriuje negalima nemokamai reklamuoti paslaugų ir bendrųjų komercinių prekių.. 

Skelbimai, kuriuose pateiktos nuorodos į „ebay“ ar kitas aukcionų svetaines, yra neleistini, jie bus pašalinti ar pakeisti sportiniai.lt nuožiūra. 

Parduodamas daiktas negali būti keičiamas be sportiniai.lt leidimo.

Skelbimus galima iliustruoti nuotraukomis. Naudotojas įsipareigoja svetainėje sportiniai.lt skelbti tik tas nuotraukas, kurias gali naudoti be apribojimų ir kurios nėra apribotos trečiųjų šalių teisėmis.

Skelbimo tekstas, turinys, vizualinis dizainas neturi pažeisti įstatiminių nuostatų ar moralės.

Skelbime negali būti jokios reklamos ar internetino adreso vedančio į reklamą. 

Pateikdamass turinį, skirtą įrašyti į duomenų bazę, naudotojas suteikia sportiniai.lt teisę neribotą laiką naudoti šį turinį veiksmams reikalingiems įvesti ir pateikti į duomenų bazę, ir trečiosioms šalims, perduoti ir naudoti skelbimams kitose žiniasklaidos priemonėse (internete, spaudoje, televizijoje) sportiniai.lt arba sportiniai.lt bendradarbiavimo partnerių. Naudotojas dėl to nepatiria jokių papildomų išlaidų ar įsipareigojimų.

Be to, sportiniai.lt suteikiama teisė keisti skelbimo turinį, ypač jei jis neatitinka šių naudojimo sąlygų reikalavimų (taip pat žr. Punktą „Paslaugų teikėjo reklamų ištrynimas / pakeitimas“).

Kad skelbimo paieška būtų kuo sėkmingesnė, naudojas įsipareigoja laikas nuo laiko atnaujinti skelbimo duomenis. Dėl šios priežasties naudotojas įsipareigoja ištrinti skelbimą, kai skelbimas nebėra atnaujinamas arba nebėra prieinamas dėl kitų priežasčių.

Naudotojas sutinka, kad sportiniai.lt gali rodyti skelbimus naudodami įvairias reklamos priemones, visų pirma integruodamas jas į kitas svetaines ar kitas laikmenas (internetą, pašto siuntinius, spaudą, TV), kad padidintų puslapio lankomumą.

Skelbimų paiešką svetainėje

Naudotojai gali ieškoti informacijos sportiniai.lt duomenų bazėse tik naudodamiesi standartinėmis siūlomomis paieškos funkcijomis.

Visų naudotojų įsipareigojimai

Draudžiama veikla, kurios tikslas – padaryti sportiniai.lt svetainę nebenaudojama arba apsunkinti jos naudojimą, pavyzdžiui, skelbiant netikrą informacija/ skelbimą. Naudotojas negali imtis jokių priemonių, kurios galėtų sukelti nepagrįstą ar pernelyg didelę apkrovą sportiniai.lt infrastruktūrai. Naudotojui draudžiama blokuoti, perrašyti ar modifikuoti sportiniai.lt sugeneruotą turinį ar bet kokiu kitu būdu kištis į sportiniai.lt svetainę.

Skelbimų ištrinimas / redagavimas

Sportiniai.lt pasilieka teisę ištrinti paskelbtus skelbimus. Ypač, jei yra konkrečių požymių, kad naudotojas nesilaiko šių naudojimo sąlygų, pažeidžia teisinius reglamentus, trečiųjų šalių teises, pakartotinai paskelbė tą patį skelbimą skirtingose kategorijose arba jei yra koks nors kitas teisinis argumentas (abejonės dėl patikimumo, abejonės dėl aktualumo).

Norėdami įgyvendinti vienodą pateikiamų skelbimų išdėstymą, paslaugų teikėjui leidžiama atlikti nuotraukų ir teksto formatavimą. Paslaugų teikėjas gali skelbti kitą kategoriją, nei nurodyta dalyvio, jei akivaizdu, kad kategorija priskirta neteisingai.

Atsakomybė / garantija

Naudotojas yra pats atsakingas už skelbimo turinį (tekstus, nuotraukas, nuorodas ir kt.). Sportiniai.lt netikrina nei skelbimo turinio teisingumo, nei išsamumo. Sportiniai.lt neprisiima jokios atsakomybės už skelbimų teisingumą ir išsamumą.

Sportiniai.lt neprisiima jokios garantijos ir atsakomybės, kad reklama atitinka teisinius reikalavimus.

Paslaugų teikėjas visų pirma netaiko jokių garantijų ir atsakomybės, atsirandančių dėl to, kad pirkimo sutartys, kurios yra inicijuojamos ar sudaromos remiantis „sportiniai.lt” skelbimais, nėra vykdomos pagal paveiktos valstybės nacionalinius įstatymus ar bet kokiu kitu būdu su viena. arba abi jos yra pirkimo – pardavimo sutarties susitariančiosios šalys, patiria teisinių ar ekonominių nuostolių.

Naudotojas atleidžia sportiniai.lt nuo visų pretenzijų, kurias tretieji asmenys pareiškia prieš sportiniai.lt dėl jų teisių pažeidimo per naudotojo skelbimą arba dėl to, kad naudotojas kitaip naudojasi sportiniai.lt svetaine ne pagal bendrasias taisykles.

Sportiniai.lt neprisiima jokios atsakomybės už išorinių nuorodų turinį. Susijusių puslapių operatoriai yra patys atsakingi už savo turinį.

Sportiniai.lt neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padarytą naudotojams ar trečiosioms šalims dėl kitų naudotojų elgesio.

Autorių teisės ir naudojimo teisės

Visi duomenys, informacija, įmonės logotipai, tekstai, programos ir skelbimų, patalpintų sportiniai.lt svetainėje yra reglamentuojami Lietuvos autorių teisių įstatymų. Be išankstinio raštiško sportiniai.lt sutikimo, naudotojjui taip pat draudžiama kopijuoti skelbimus iš sportiniai.lt svetainės bet kokiu tikslu. Naudotojo teisės į jo pačio paskelbtą informaciją lieka nepakeistos. Naudotojas gali toliau laisvai disponuoti savo paties duomenimis ir informacija. Jam draudžiama tik kopijuoti suformatuotą reklamą kaip visumą.

Sportiniai.lt svetainėje skelbiamų skelbimų ir (arba) jų dalių (vaizdų / tekstų) pakeitimas, tolesnis apdorojimas ir kitoks naudojimas yra leidžiamas tik naudotojui ir paslaugų teikėjui, trečiosioms šalims be išankstinio rašytinio, naudotojo arba paslaugų teikėjo sutikimo, naudotis turiniu draudžiama.

Trečiosioms šalims draudžiama susisiekti su sportiniai.lt naudotojais  rinkos tyrimų tikslais telefonu, paštu ar el. Paštu (susisiekimo forma).

Sportiniai.lt naudojimo sąlygų pakeitimai

Sportiniai.lt pasilieka teisę bet kada ir nenurodydami priežasčių pakeisti šias naudojimo sąlygas.

Apie naudojimosi sąlygų pakeitimus pranešama pateikus pagrįstą, ne trumpesnį kaip dviejų savaičių įspėjimo laikotarpį, juos paskelbiant sportiniai.lt svetainėje nurodant pakeitimo laiką.